Beslag

BESLAG

Als uw bank of een andere schuldeiser/crediteur een vordering op u heeft, dan kan de bank of schuldeiser/crediteur uw bankrekening blokkeren, of uw goederen zeker stellen zodat u die niet meer kunt verkopen, of uw debiteuren te "dwingen" niet aan u te betalen, maar aan uw bank of uw schuldeiser.  Juridisch heet deze actie het leggen van beslag.

Beslag kan worden gelegd op al uw geld en vermogen, of op een aantal (waardevolle) zaken, zoals auto, aandelen, inboedel, bedrijfsinventaris, huis, salaris, bankrekening, enz. Het geld waarop het beslag is gelegd wordt dan gereserveerd voor de beslaglegger. Goederen waarop beslag is gelegd, mag u niet meer verkopen of weg maken.

Beslaglegging is een ingrijpende maatregel. Daarom mag iemand niet zomaar beslag leggen op bijvoorbeeld de bankrekening, het salaris of goederen van iemand anders. Voor beslag is vaak toestemming van de rechter noodzakelijk, of  een vonnis van de rechter, of (bij belastingschulden) een dwangbevel van de ontvanger van de belastingdienst.

Juridisch gezien zijn er een aantal vormen van beslag. Hierna volgt een korte omschrijving van de meest voorkomende beslagen.

CONSERVATOIR BESLAG

Als iemand een vordering op u heeft, of dat u te laat bent met betalen, dan kan uw schuldeiser (bank, andere crediteur of belastingdienst) voorlopig beslag leggen op bijvoorbeeld uw bankrekening, salaris, huis, inboedel, enz. Op die manier kan de schuldeiser voorkomen dat u geld of goederen gebruikt. Uw schuldeiser moet dan eerst toestemming vragen aan de rechter om conservatoir beslag te leggen. Meestal verleent een rechter die toestemming zonder al te veel vragen te stellen. U wordt als debiteur niet gehoord. De rechter stelt bij zijn toestemming wel de voorwaarde dat uw schuldeiser binnen een bepaalde termijn (in beginsel veertien dagen) een procedure tegen u moet beginnen bij de rechter. Op die manier kan de rechter dan toetsen of de schuldeiser inderdaad een vordering tegen u heeft en of het beslag wel of niet terecht is gelegd.

EXECUTORIAAL BESLAG

Als de rechter u veroordeeld heeft om een bedrag aan iemand anders te betalen (of goederen af te geven, enz.) dan moet u dat doen. Weigert u dat, dan kan uw crediteur een deurwaarder inschakelen om op grond van het vonnis van de rechter u te dwingen aan dat vonnis te voldoen (het vonnis executeren ofwel ten uitvoer leggen). Een conservatoir beslag gaat dan over in executoriaal beslag: de deurwaarder zorgt ervoor dat de beslaglegger uw geld ontvangt dat onder het beslag rust. Goederen die onder beslag zijn mag deurwaarder in het openbaar verkopen; de verkoopopbrengst gaat dan naar de beslaglegger.

Is er geen conservatoir beslag gelegd, dan legt de deurwaarder op basis van het vonnis executoriaal beslag om er voor te zorgen dat uw crediteur zijn vordering op u betaald krijgt.

DERDENBESLAG

Een schuldeiser kan ook (conservatoir of executoriaal) beslag leggen onder derden: iedereen die aan u een schuld heeft (bijvoorbeeld bankrekening, salaris, huur, enz.) Voor een conservatoir derdenbeslag is ook weer toestemming van de rechter nodig.


BODEMBESLAG

Als u belasting niet betaalt, dan kan de Ontvanger (belastingdienst) voor bepaalde belastingschulden (loonheffing en omzetbelasting) alle goederen die in uw pand aanwezig zijn en bestemd zijn voor de stoffering van uw pand (dus bijv niet uw handelsvoorraad of een auto die in uw garage staat), verkopen. Daarbij is het niet van belang of u zelf of iemand anders eigenaar is van die goederen. Dit heet het fiscaal bodemrecht. Daardoor heeft de Ontvanger dus voorrang boven uw andere schuldeisers.

Op basis van het bodemrecht kan de Ontvanger beslag (bodembeslag) leggen op die goederen en die zelf in het openbaar verkopen (executoriale verkoop).   

DE PRAKTIJK

Ieder beslag moet worden gelegd door een deurwaarder. De deurwaarder handelt in opdracht van de beslaglegger (uw bank, uw schuldeiser/crediteur, de belastingdienst, enz.). Voor een beslag op uw bankrekening gaat de deurwaarder naar uw bank. Bij beslag op uw salaris legt de deurwaarder het beslag bij uw werkgever. Gaat het om beslag op uw roerende goederen, dan vraagt de deurwaarder om uw medewerking. Als u meewerkt, dan stelt de deurwaarder een officiele lijst (proces-verbaal van beslaglegging) op, waarop alle goederen zijn vermeld die onder het beslag vallen. Weigert u uw medewerking, dan kan de deurwaarder de politie vragen voor assistentie.

Een beslag is soms ten onrechte gelegd. In dat geval is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die u lijdt door het onterechte beslag. Hunza's Legal Aid kan u adviseren en helpen om een beslag te bestrijden en te laten opheffen, of om schadevergoeding te verkrijgen. Tenslotte kan Hunza's Legal Aid voor u nagaan of er mogelijkheden zijn om beslag te
voorkomen.

Nieuwe reacties