PROBLEMEN MET DE BELASTINGDIENST

PROBLEMEN MET DE BELASTINGDIENST

Soms heeft u "zomaar" een probleem met de Belastingdienst: een belasting-aanslag die volgens u niet juist is, of een belastingaanslag die niet is betaald en waarvoor de Belastingdienst een dwangbevel aan u heeft toegezonden (misschien gevolgd door beslag op uw bankrekening of goederen), enz. En de Belastingdienst kan onder bepaalde voorwaarden ook jaren later nog terugkomen op eerder opgelegde belastingaanslagen en navorderings- of naheffingsaanslagen aan  u opleggen over vroegere jaren, misschien verhoogd met een boete. 

Bovendien heeft de Belastingdienst zeer ruime controlebevoegdheden en mag vergaande vragen aan u stellen voor het vaststellen van een belastingaanslag. Als u de vragen niet beantwoordt, of volgens de Belastingdienst niet juist beantwoordt, dan mag de Belastingdienst de belastingaanslag opleggen op basis van een schatting. Vaak zal die schatting aan de hoge kant zijn. Als u daar dan tegen in wilt gaan, moet u 'overtuigend aantonen' dat de belastingaanslag niet juist is. Dat is in de praktijk niet zo eenvoudig. Bovendien loopt u het risico dat de Belastingdienst bij de belastingaanslag een boete oplegt (die boete kan 100% van de belasting zijn en in sommige gevallen nog hoger).

Sinds 1 juli 2012 is de rechtsbescherming van een belastingplichtige verbeterd. Als u niet wilt meewerken aan een verzoek van de Belastingdienst om informatie, dan moet de Belastinginspecteur een informatiebeschikking nemen. U kunt dan daartegen bezwaar maken en eventueel in beroep gaan bij de Rechter. 

Maar de Belastinginspecteur heeft nog een ander middel om informatie te krijgen: een kort geding bij de 'gewone' (burgerlijke) Rechter, waarbij een dwangsom aan u kan worden opgelegd als u de gevraagde informatie niet aan de Belastingdienst verstrekt. 
 
Bij alles wat de Belastingdienst doet, moet de Belastingdienst handelen volgens de Wet en ook volgens algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hunza Legal weet welke regels de Belastingdienst moet volgen en kan u helpen bij het antwoord op uw vraag: 'Mag de Belastingdienst dat allemaal?'

Die problemen kunnen gaan over de inkomstenbelasting, zoals de vraag of u inkomsten volledig en juist heeft vermeld in uw aangifte, of over de vennootschapsbelasting (bijv. of de winst van uw vennootschap die u in de aangifte heeft genoemd, juist is, of dat u bepaalde bedragen als bedrijfskosten misschien ten onrechte in aftrek heeft gebracht).  Maar die problemen kunnen ook betrekking hebben op de BTW: u heeft in de aangifte BTW een te lage omzet genoemd, of de voorbelasting te hoog. Dit kan per ongeluk gebeuren, maar ook opzettelijk. Het kan bijvoorbeeld aantrekkelijk lijken om de BTW-aangifte niet geheel juist in te vullen en op die manier uw onderneming te financieren op de korte termijn. U denkt dan misschien dat u dat later, aan het eind van het jaar wel zult corrigeren. De Belastingdienst accepteert dit "slepen met BTW" niet en ziet dit als BTW-fraude.

Bij een boekenonderzoek ("fiscale audit") en daaropvolgend controlerapport, zal dit blijken en dan kan de fiscus hoge naheffingsaanslagen opleggen, vermeerderd met boete. Dat kan nogal oplopen, vooral als de fiscus uw boekhouding verwerpt als grondslag voor de berekening. Dan gaat de Belastingdienst uw omzet schatten ........

Hunza Legal heeft veel ervaring en kennis met betrekking tot het oplossen (en voorkomen) van problemen met de Belastingdienst.  Zo kan Hunza Legal u bijstaan bij:
a. uw contacten met de Belastingdienst en die contacten verbeteren of herstellen;

b. 'inkeer' bij verzwegen inkomsten en vermogen (bijv van buitenlandse bankrekening);

c. het indienen van bezwaarschriften bij de Belastingdienst;

d. het instellen van beroep bij de rechter en het opstellen van processtukken;

e. het vinden van een oplossing voor uw betalingsproblemen, of een openbare verkoop proberen te voorkomen of bij het opheffen van het beslag op uw bankrekening of goederen.   

Nieuwe reacties