Aansprakelijkheid voor schade

'Ieder draagt zijn/haar eigen schade'. Maar er kunnen redenen zijn dat een ander aansprakelijk is voor de schade die iemand lijdt. Dat betekent dat een ander de schade moet vergoeden. Deze aansprakelijkheid kan gebaseerd zijn op de wet of op een contract. Over de vraag wie de schade moet dragen en waarom, en wat de schade is die een ander dan moet vergoeden, is veel geschreven. Hier volgt slechts een kort overzicht.

 Contractuele aansprakelijkheid

Het komt vaak voor dat een overeenkomst (contract) tussen partijen een bepaling bevat waarin is vermeld wie aansprakelijk is als een partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt, of niet op tijd nakomt. Zo'n bepaling kan ook in algemene voorwaarden staan waarnaar de overeenkomst verwijst. Dit wordt wanpretatie (of een verzuim) genoemd.

Vaak zal het duidelijk zijn wanneer iemand zijn/haar verplichtingen niet nakomt, niet goed nakomt of niet op tijd nakomt. Maar er zijn ook veel gevallen waarin dat niet zo duidelijk is. Dan moet worden vastgesteld wat de rechten en plichten precies zijn, hoe een bepaling in een contract moet worden opgevat, enz.

Aansprakelijkheid op grond van de wet

De wetten bevatten veel regels over de rechten en plichten van mensen en bedrijven. Vaak is ook een bepaling opgenomen wat er gebeurt als iemand zich niet aan de regels houdt, of als iemand een inbreuk maakt op de rechten van iemand anders. In juridische bewoordingen: een onrechtmatige daad. Als hierdoor schade wordt veroorzaakt (of schade dreigt te ontstaan) dan moet de veroorzaker van de schade die aan het slachtoffer/benadeelde vergoeden. Deze regel lijkt eenvoudig, maar in de praktijk zeer er zeer veel juridsche 'haken en ogen'.

Schade

Als eenmaal is vastgesteld wie aansprakelijk is, kan er nog verschil van mening bestaan over de hoogte van de schade die iemand aan een ander moet vergoeden. Daarbij kan soms ook de 'eigen schuld' van iemand een rol spelen.

Verzekeren

In veel gevallen kan iemand zich tegen schade verzekeren bij een verzekeraar. Als een situatie zich voordoet die onder de verzekering valt, dan vergoedt de verzekeraar de schade. Maar ook hier gelden allerlei voorwaarden, zoals het tijdig melden van de schade, het nemen van maatregelen die de schade zoveel mogelijk beperken, enz.

Het komt regelmatig voor dat iemand een geschil heeft met een verzekeraar over de vraag of een bepaalde schade onder de verzekering valt, welk schadebedrag dan vergoedt moet worden, enz. Hunza Legal kan u ook adviseren en zonodig voor u procederen bij de rechter in geschillen met een verzekeraar.

Aansprakelijk stellen of aansprakelijk gesteld?

Aan de ene kant wilt u zich, of moet u zich verdedigen tegen claims van anderen omdat zij stellen dat zij schade hebben geleden waarvoor u volgens hen aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld omdat u als ondernemer goederen heeft geleverd die niet in orde zijn, of te laat geleverd zijn. Of omdat iemand stelt dat u iets van hem/haar heeft beschadigd en dat u die schade moet vergoeden.

Aan de andere kant kunt u schade hebben geleden omdat iemand anders schade aan uw bedrijf of aan uw woning, of goederen heeft veroorzaakt. Of dat u geld heeft geinvesteerd in een beleggingsfonds, dat later een piramidefonds blijkt te zijn en het erop lijkt dat u uw geld kwijt bent. Dan wilt u die schade op die ander verhalen. u heeft benadeeld,

Of dat u als bestuurder van een BV aansprakelijk bent gesteld door de bank, of door de Belastingdienst.

Juridische bijstand vaak noodzakelijk

Al met al is aansprakelijkheid vaak geen eenvoudige zaak. Hunza Legal kan u adviseren en zonodig voor u procederen bij de rechter, over zaken van aansprakelijkheid en schadevergoeding. Hunza Legal beperkt zich daarbij tot zaken over financiële schade en behandelt bijvoorveeld geen letselschade-zaken (ongelukken, medische fouten enz.)

 

 

 

 

Nieuwe reacties