ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HUNZA B.V.

 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die worden verricht door of namens Hunza B.V., haar vennoten, bestuurders en werknemers, in opdracht van opdrachtgever, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.
  2. De overeenkomst tussen Hunza B.V. en een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Hunza B.V. de opdracht heeft aanvaard en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of de inhoud van de opdracht blijkt dat de overeenkomst voor een bepaalde tijd of een bepaald project is aangegaan. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen.
  3. Hunza B.V. zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg in acht nemen die van een goed opdrachtnemer verwacht mag worden. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de betreffende opdrachtgever; derden kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten ontlenen.
  4. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden die Hunza B.V. noodzakelijk en/of wenselijk acht voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Hunza B.V ter beschikking stellen.
  5. Iedere aansprakelijkheid van Hunza B.V. is beperkt tot het bedrag waarop de door Hunza B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.
  6. Hunza B.V. zal gerechtigd zijn derden in te schakelen als Hunza B.V. dat noodzakelijk en/of wenselijk acht, waarbij Hunza B.V. zoveel mogelijk van te voren daarover overleg zal hebben met de betreffende opdrachtgever (met uitzondering van de inschakeling van procesadvocaten, deurwaarders, koeriers, enz). Hunza B.V. is niet aansprakelijk  voor tekortkomingen van deze derden.
  7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Hunza B.V. en opdrachtgever, berekent Hunza B.V. het door opdrachtgever verschuldigde honorarium op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, danwel overeengekomen uurtarief, verhoogd met 3% kantoorkosten. Het uurtarief wordt jaarlijks op 1 januari geindexeerd op basis van de inflatiecijfers. Hunza B.V. is ten allen tijde gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen.
  8. Hunza B.V. declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn van veertien dagen van toepassing is. Na het verstrijken van deze termijn is opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd en is Hunza B.V. gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen voor de invordering van de openstaande declaraties, die worden begroot op 15% van het openstaande bedrag.
  9. Bij niet-tijdige betaling van de declaraties door opdrachtgever is Hunza B.V. bevoegd haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten tot het moment dat alle uitstaande declaraties volledig zijn voldaan.

 

Nieuwe reacties