Woekerpolis

Woekerpolis

In de jaren negentig verkochten vele verzekeraars allerlei soorten woekerpolissen. Een woekerpolis is een verzekering waarbij de premie of koopsom wordt belegd in aandelenfondsen of andere beleggingsfondsen. In veel gevallen ging die beleggingsverzekering samen met een verzekering voor het overlijdensrisico.

Vaak was de informatie die daarbij door de verzekeraar en de tussenpersoon werd verstrekt, niet zo helder. Voor de meeste mensen was het niet duidelijk welke bedragen zouden worden ingehouden door de verzekeraar voor de kosten van de beleggingsverzekering en voor de premies voor de overlijdensrisicoverzekering.

Verzekeraars en hun tussenpersonen lieten mensen fraaie prognoses zien van de te verwachten eindkapitalen, waardoor de mensen gouden bergen werden voorgeschoteld.

Daarbij werd er wel gewaarschuwd dat de resultaten van de polis konden tegenvallen, maar de risico's waren gering en bovendien was die informatie vaak ergens "verstopt" in een zin achteraan in de offerte of de brochure, of in algemene voorwaarden. Veel aandacht werd hier niet aan besteed, omdat de aandelenkoersen in de jaren negentig stegen en het nog jaren zou duren voordat de verzekeringspolissen tot uitkering zouden komen (meestal was de looptijd 20 of 30 jaar).

Later bleek meer en meer dat veel van de beleggingspolissen niet zoveel zouden opleveren vanwege:

a. de hoge kosten die de verzekeraar maandelijks of jaarlijks in rekening bracht en in mindering bracht op de ingelegde premies of koopsommen;

b. de hoge premies voor de overlijdensrisicoverzekering, die vaak jaarlijks ook nog omhoog gingen.

Toen de beleggingsresultaten van de aandelenfondsen ook nog eens tegenvielen, werd het veel mensen duidelijk dat de eindkapitalen die zij verwachtten, nooit behaald zouden worden.

Inmiddels is er veel publiciteit geweest over de woekerpolissen. Verzekerden kunnen een claim indienen bij verzekeraars. Claims voor beleggingsverliezen zijn meestal niet zo zinvol, maar claims om een schadevergoeding omdat de verzekaar veel te hoge kosten en/of premies voor de overlijdensrisicoverzekering in rekening heeft gebracht, maken wel kans van slagen.

Het Kifid heeft een lijst opgesteld van verzekeringspolissen die als een woekerpolis zijn aan te merken.

Verzekeraars wezen in het begin alle claims af. Daarom zijn er veel procedures aanhangig gemaakt bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening en de "gewone" rechter. Het is niet zo eenvoudig om een met kans op succes in te dienen.  Claimorganisaties zijn opgericht om verzekerden/gedupeerden te helpen bij hun claim tegen een verzekeraar. Na veel discussie (en procedures) hebben veel verzekeraars een compensatieregeling in het leven geroepen. Maar vele verzekerden vinden die compensatie veel te weining.

Daarom willen zij zelf actie ondernemen. Maar dat is niet zo eenvoudig omdat een claim goed gemotiveerd moet worden en onderbouwd met documenten en berekeningen. Daarbij kan gekozen worden tussen een claim indienen bij het Kifid, of bij de 'gewone' rechter.

Het voordeel van een klachtenprocedure bij het Kifid is, dat het een betrekkelijk eenvoudige procedure is en goedkoper dan een procedure bij de 'gewone' rechter. Een gerechtelijke procedure begint met een dagvaarding, die door een deurwaarder moet worden bezorgd ("betekend") aan de verzekeraar en er moet griffierecht aan de Rechtbank betaald worden (dat hoger is dan het bedrag dat de Kifid als bijdrage vraagt) . In beide gevallen (bij Kifid en bij de 'gewone' rechter) is het raadzaam dat toch wel een expert wordt ingeschakeld, ook al kan de verzekerde veel zelf doen; als de vordering meer bedraagt dan Euro 25.000 is een advocaat nodig.

Hunza Legal heeft de nodige expertise en ervaring om verzekerden bij te staan om te proberen een schadevergoeding van verzekeraars te verkrijgen. Hunza Legal kan met betrekking tot de kosten een heldere prijsafspraak met u maken: een basisbedrag met een succesfee.

 

  

 

 

 

 

Nieuwe reacties